Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
 
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter   
Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok
 

                
    
 
  
 
   

 
v12.gif (533 bytes)edvik
ligg på nordspissen av Vågsøy mellom bygdene Refvik og Halsør. Bygda har   Stathavet som nærmaste nabo mot vest og har dermed kort veg til gode fiskeplasser. Bygda er ei fin og flat jordbruksbygd som opp gjennom åra har hatt hovedvekt av storfe og mjølkeproduksjon. I dag er det omtrent ikkje husdyr igjen i bygda, men mange har bygd seg nye hus fleire stader i Vedvik slik at folketallet ikkje har gått noko ned. Om sommeren kan man bade og sole seg på idylliske sandstrender eller ligge med båt og dra fisk utafor landet, mens man nyter ein flott solnedgang
.
 
v12.gif (533 bytes)edvik
lies on the northern tip of Vågsøy between the villages Refvik and Halsør. The village has  StatdSea as the nearest neighbor to the west. The people here have a short road to good fishing spots. The village is nice and flat agriculture developed, mainly  cattle and milk production . Today it is not many animals left in the village, but many people have built new houses in several places in Vedvik, so that the population has not gone down somewhat. In the summer you can swim and sunbathe on the idyllic beaches here or go fishing outside the country with a boat, while enjoying a beautiful sunset.


.

v12.gif (533 bytes)edvik
liegt an der nördlichen Spitze des Vågsøy zwischen den Dörfern Refvik und Halsør. Das Dorf hat StatdSea wie der nächste Nachbar im Westen und haben einen kurzen Weg zum guten Angelplätzen. Das Dorf ist schön flach und Landwirtschaft entwickelt im Laufe der Jahre wurden vor allem von Rindern und Milch-Produktion. Heute geht es nicht um Tiere in der Gemeinde, aber viele neue Häuser gebaut haben, an mehreren Orten in Vedvik, so dass die Bevölkerung nicht weg etwas. Im Sommer können Sie schwimmen und sonnenbaden auf der idyllischen Strände oder die Fischerei außerhalb des Landes mit einem Boot, bei einem schönen Sonnenuntergang.

 

 
Vedvik var frå gamalt av ein av dei største gardene i Nordfjord. På 1500-1600 talet var det 3 hovudbruk i Vedvik men etter som tida gjekk vart gardane oppdelte og på 1830 talet var antall bruk auka til heile15 stk. Navnet til bygda har blitt opp igjennom tidene skreve som Vedwig, Vedwigh, Wetuigenn, Veduigen og Vedtuig  Opphavlig låg husa  samla i eit tun som blei kalla "Tuftene",  men trulig etter ein brann, vart husa bygd opp att slik dei er plassert i dag. Dei fleste hadde kvern til å male korn med, dei var plasserte i Fosselva og der var det heile 9  kvernhus.
Garden har vert delevis eigd av St. Jørgen Hospital i Bergen og av Bondegodset.
Så tidlig som i 1869 kjøpte Riksfyrstellet Skongsneset av brukarene i Vedvik for å kunne bygge ein fyrstasjon der.   

Frå dei gammlaste gardsnamna kan nemnast Hola, Televikja, Sætra, Horn, Riseng, Myrane, Rinden, Steinane, Breisethola, Mosolen, Steingarden, Kvia, Bakken og Hammer. Nyare gardsnamn er Hopdalen, Frettheim, Kongshaugen, Stongeneset, Kolledalen, Nybø, Utnes, Bakke, Solvoll, Fritun, Kongsvik, Rausteinshaugen, Stangnes, Nygård, Teigland og Nyborg.
  
 

          
    
Vedvik was from the old time one of the largest farms in Nordfjord. In year1500-1600 ther was  3 farmers in Vedvik but as time whent by the farms have been split, and in year1830 it was 15 farms in Vedvik. The name of the village has been over the times straddle Vedwig, Vedwigh, Wetuigenn, Veduigen and Vedtuig. Ooriginally the houses was collected in one place that was called "Tuftene", but probably after a fire, the houses were built up again so they are placed to day. Most farms had a mill, they were placed in the river Fosselva and at that place it stood 9 mills.
The farm  was owned by St. Jørgen Hospital in Bergen and the Bondegodset.
As early as in 1869  Riksfyrstellet bought Skongsneset whith plans to build a Lighthouse there.
From the old farm names can brief  Hola, Televikja, Sætra, Horn, Riseng, Myrane, Rinden, Steinane, Breiset Hola, Mosolen, Steingarden, Kvia, Bakken and Hammer. Newer farm names is Hopdalen, Frettheim, Kongshaugen, Stongeneset, Kolledalen, Nybø, Utnes, Bakke, Solvoll, Fritun, Kongsvik, Rausteinhaugen, Stangnes, Nygård, Teigland and Nyborg.
 
Vedvik wurde aus der alten eine der größten landwirtschaftlichen Betriebe in Nordfjord. In year1500-1600 gab es die 3 Landwirte in Vedvik aber mit der Zeit whent durch sie wurde geteilt und in year1830 hatte sich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe bis 15. Der Name des Dorfes wurde in den Zeiten Straddle Vedwig, Vedwigh, Wetuigenn, Veduigen und Vedtuig. Ooriginally den Häusern gesammelt wurden, in einem Ort, der so genannte "Tuftene", aber wahrscheinlich nach einem Brand, die Häuser wurden wieder aufgebaut, so dass sie in der Lage, Tag. Die meisten Betriebe hatten eine Mühle, sie wurden in den Fluss Fosselva und es gab insgesamt 9 Mühlen.
Der Hof hat im Besitz von St. Jørgen-Krankenhaus in Bergen und die Bondegodset.
Bereits im Jahr 1869 Riksfyrstellet gekauft Skongsneset whith Pläne für einen Leuchtturm gibt.
Von der alten Bauernhof Namen können kurze Hola, Televikja, Sætra, Horn, Riseng, Myrane, Rinden, Steinane, Breiset Hola, Mosolen, Steingarden, Kvia, Bakken und Hammer. Neuere Bauernhof Namen Hopdalen, Frettheim, Kongshaugen, Stongeneset, Kolledalen, Nybø, Utnes, Bakke, Solvoll, Fritun, Kongsvik, Rausteinhaugen, Stangnes, Nygård, Teigland und Nyborg.                                                                                                

.


 
   

                                                                                                 
 
 .

 
                                                                         
                                           
 

 

 


Vedvik har hatt eit aktivt kulturliv som starta med Refvik og Vedvik ungdomslag i 1902 med Vilhelm Barmen som formann, laget vart seinare delt, med eit lag i kvar av dei 2 bygdene. I 1945 gjekk laga i hop at og starta Vikane Ungdomslag, denne gongen og med lærar Vilhelm Barmen som formann. Det var og eit mannskor i bygda på denne tida.
Seinare vart det Vedvik Skulemusikk  og Vedvik Blandakor  som helt  kulturelt  liv i bygda begge desse to laga er no nedlagde.
 
Skulen
i Geilane stod ferdig i 1902 og var felles for bygdene Vedvik og Refvik. Tidlegare stod skulehuset i Kjerringdalen i eit hus som vart bygd i 1881. I 1922 fekk  Refvik sitt eige skule hus og krinsen vart då delt, og først i 1957 fekk Vedvik ein ny skule  plassert meir sentralt i bygda. Skulen er no nedlagd og ungane i bygda går på Raudeberg Skule, huset har bygdefolket tatt over og det blir brukt som grendahus.

  

    

 
 
Vedvik has had an active cultural life, which started with Refvik and Vedvik youth in 1902 with Vilhelm Barmen as chairman, The youth was later divided, with a team in each of the 2 villages. In 1945 the 2 youths went together again  and started Vikane Ungdomslag, this time also with  teacher Vilhelm Barmen as chairman. It was also a mens choir  in the village at this time.  Later, it was Vedvik Skulemusikk and Vedvik Blandakor wich entirely cultural life in the village. Both of these two are no abandoned.
The school in Geileane was completed in 1902 and was common for rural Vedvik and Refvik. Previously accounted school house in Kjerringdalen in a house that was built in 1881. In 1922 suffered Refvik its own school house. First in year 1957 Vedvik got  a new school placed more centrally in the village. The school is no not more in use as school, and children in the village goes on Raudeberg School. The house is now  community house in Vedvik.

Vedvik hat ein aktives kulturelles Leben, die mit Refvik und Vedvik Jugend im Jahr 1902 mit Vilhelm Barmen als Vorsitzenden, dem Jugend wurde später geteilt, mit einem Team in jedem der 2 Dörfer. Im Jahre 1945 die 2 Jugendlichen ging wieder zusammen und begann Vikane Ungdomslag, dieses Mal auch mit Lehrer Vilhelm Barmen als Vorsitzender. Es war auch ein mens in das Dorf zu diesem Zeitpunkt. Später war es Vedvik Skulemusikk und Vedvik Blandakor die ganz kulturellen Leben in der Gemeinde auch diese beiden sind nicht aufgegeben.
Die Schule in Geileane wurde im Jahr 1902 und war für die ländliche Vedvik und Refvik. Bisher entfielen Schule in Kjerringdalen in einem Haus, das im Jahre 1881 erbaut. Im Jahre 1922 erlitt Refvik seine eigene Schule house.First im Jahr 1957 Vedvik hat eine neue Schule, die mehr zentral im Dorf. Die Schule ist nicht nicht mehr in Verwendung, und Kinder im Dorf geht auf Raudeberg Schule. Das Haus ist jetzt im Haus der Gemeinschaft Vedvik.
 

                                                                                                     
                                                                                      

.
 
 
 
 
v12.gif (533 bytes)edvik   i bilder

 
v12.gif (533 bytes)edvik
  in
photos
 

v12.gif (533 bytes)edvik    in bilden
 .
 
 

 
.


 
.


 
                    
  
  

                                                  Gamle Bilder             Old Pictures                  Alte Bilder
 

      
  
                                                       

                                         Til Skongsnes fyr,  To Skongsnes Lighthouse,  Zu Skongsnes Fyr     
                                                    

 

                                                            

                                                                                                                           

   

           
 
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no