Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy
(fastlandet

Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Straumen
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy
(øyane)
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Skavøya
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 

  

  

 
   
   

 
 ørpoll
ligg som namnet seier i ein poll (vik) på nordsida av Almenningsfjellet. For å komme til Sørpollen tar man av riksveg 15 på Almenningsfjellet og køyrer 618  mot Selje, Sørpoll og litt lenger ute i pollen Straumen ligg då med det same man kjem ned der vegen flatar ut. Rett nord om Straumen ligg Flatraket som høyrer til Selje kommune. Sørpoll er ei lita bygd med 3 gardar og Straumen er ikkje noko større. Rett etter Straumen  går grensa mellom Vågsøy og Selje kommune. Sørpoll hadde hausten 2008 vitjing av ei gaupe som drap fleire sauer og lam i bygda. Det er ikkje ofte at gaupe er sett i distriktet her og sannsyneleg er det eit streifdyr som har vert på ferde.        
 ørpoll
is situated in a creek (inlet) with the same namel  on the north side of Almenning mountain. To get to Sørpollen turn off highway 15 on Almenning Mountain and drive  618 against Selje. Sørpoll and a little further out in the creek Straumen,  is the first villages you get to. North of Straumen is the village Flatraket which belonging to Selje municipality. Sørpoll is a small village with 2-3 farms and Straumen is not bigger. Right after Straumen is the border between Vågsøy and Selje municipality. Sørpoll had in autumn 2008 visit of a lynx that killed several sheep and lambs in the village. It is not often that the lynx is seen in the district here, and likely is it a rambling lynx that have wisit Sørpoll.
ørpoll
befindet sich in einem Bach (Eingang) mit dem gleichen namel an der Nordseite des Berges Almenning. Um Sørpollen deaktivieren Autobahn 15 über Almenning Berg-und-Laufwerk 618 gegen Selje. Sørpoll und ein wenig weiter in den Bach Straumen, ist die erste Dörfer gelangen Sie zu. Nördlich von Straumen ist das Dorf Flatraket die Zugehörigkeit zu Selje Gemeinde. Sørpoll ist ein kleines Dorf mit 2-3 Betriebe und Straumen ist nicht größer. Gleich nach Straumen ist die Grenze zwischen Vågsøy und Selje Gemeinde. Sørpoll hatte im Herbst 2008 Besuch einer Luchs getötet, dass mehrere Schafe und Lämmer in der Gemeinde. Es kommt nicht oft vor, dass der Luchs ist in der Region hier, und wahrscheinlich ist es eine Wander-Luchs, die Wisit Sørpoll.
 
                                                                                           
              
Tidlegare  vart Sørpollen bare kaldt "Pollen" men for å skilje garden ifrå Nordpollen som ligg i Selje ( Sørpollen tilhaure før  Selje Kommune ) vart det lagt til sør i namnet . I tidlegare tider var og Eivindspoll, Innderpoll og Onderspoll og brukt om bygda. På byrjinga av 1600 talet var garden delt i 3 bruk. Seinare vart garden 2 jamstore bruk og på byrjinga av 1800 var her berre eit bruk. I seinare tider vart garden delt i 4 bruk. Garden hadde  plasser som blei kalla Middagslette,  Skjøyteviki, Nybø og Oppdal. Rundt 1900 talet var Sørpoll eigen skulekrins, elevtalet var då ca.13 stk. I 1877 hadde skuleungane i Sørpollen 8 veker skuletid.  
 

 

 
Previously was Sørpollen calld "Pollen" but to distinguish the farm from Nordpollen, which is in Selje, was sør added to the name. In earlier times, was the names Eivindspoll, Innderpoll and Onderspoll used for the village. At the beginning of year1600 the farm was divided into 3. Later became theese farms 2 equal and at the beginning of year 1800 was her only 1 again. Later  was the village divided into 4 farms. Farmsname is  Middagslette, Skjøyteviki, Nybø and Oppdal. Around 1900 had the village  Sørpoll own school, student number was then ca.13. In year 1877 had the school children in Sørpollen 8 weeks school.
  

Zuvor war Sørpollen calld "Pollen", sondern um den Betrieb von Nordpollen, die in Selje, Sør hinzugefügt wurde auf den Namen. In früheren Zeiten war die Namen Eivindspoll, Innderpoll und Onderspoll für das Dorf. Zu Beginn des year1600 dem Bauernhof wurde in 3. Später wurde diese Betriebe 2 gleichen und zu Beginn des Jahres 1800 war sie nur 1 wieder. Später wurde das Dorf in 4 Betriebe. Farmsname ist Middagslette, Skjøyteviki, Nybø und Oppdal. Um 1900 hatte das Dorf Sørpoll eigene Schule, Schüler waren es dann ca.13. Im Jahr 1877 hatten die Schüler in Sørpollen 8 Wochen Schule.
 

 

                                          
                                    
                        
                                           
                           
                              
                                                                                       

                                                

 
 
 
 
     
     
                                         

    

     
     
 

     
 

  

  

 
   
Straumen eller Strømen som ligg litt lenger ute i Sørpollen ligg på eit nes der fjorden går over til eit smalt sund med stri straum gjennom. Garden var frå fyrst av eit bruk men vart i 1609  delt i to, men i 1790 var det bare eit bruk. Etter at garden vart løyst frå Selja prestebol vart den igjen delt i 2 bruk.                                                                                      
     

Straumen that lies slightly further out in Sørpollen lies on a headland where the fjord is werry narrow. The farmn was from the first only one but in 1609 was this farm split in two, in year 1790 it was back to only one. After the farm was solved from Selja prestebol was it again divided into 2.
 

Straumen, das etwas weiter in Sørpollen liegt auf einer Landzunge, wo der Fjord ist werry schmal. Die farmn war von der ersten nur ein, sondern in 1609 wurde dieser Betrieb in zwei, im Jahr 1790 war es wieder nur eine. Nach dem Bauernhof wurde gelöst von Selja prestebol war es wieder in 2.

 

     
     
     
     
     
     
     
                                          
                                       
                     

                                    
                                                

                                                                                         


                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no