Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane)Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Skavøya
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


  

  

 
   
   

 
runsvik 
ligg mellom bygdene Totland og Almenning på nordsida av Nordfjorden.
Det er er forholdsvis bratt i Brunsvik med husa plassert på avsatsar i terrenget, så det var nok eit slit å drive jordbruk her, men bygda ligg lundt og solrikt til slik at det meste kan nok vekse bra her.
Før i gamle dagar var det  vardebrenning frå ein vete i Brunsvika, Røggeveten eller Tofteveten som den og blei kalla. Den kneisar 459 m ovh  og ligg aust for Brunsvik der tunellinnløpet er. Frå denne veten hadde man kontakt med Rønelden på øya Husevåg i vest og Signalen på Fure i nord. I aust såg man Takloveten  og Vardeheia. Desse vetane vart brukt til eit varslingssystem. Restane etter hytta på toppen av Røggeveten kan man sjå ennå.
runsvik 
lies between the villages Totland and Almenning on the north side of Nortdfjorden. It is relatively steep in Brunsvik with the houses located on shelves in the terrain, so it was a hard job for the people to farm here, but the village is on a sunny and not so windy place, so most can grow well here.
In the old days, it was warning with fires  from a mountain  in Brunsvik, Røggeveten or Toftveten  was this mountain called. The top which is 459 m above sea hade contact with Rønelden on the island Husevåg in the west and Signalen on Fure in the north. In the east Takloveten and Vardeheia. These mountains was used for a warning system. Remainings from the cabin on top of Røggeveten can yet sees.
 
runsvik 
liegt zwischen den Dörfern Totland und Almenning an der Nordseite des Nortdfjorden. Es ist relativ steil in Brunsvik mit den Häusern auf Regalen im Gelände, so war es ein hartes Stück Arbeit für die Menschen bis zum Bauernhof, aber der Ort liegt direkt an einem sonnigen und nicht so windig, so dass die meisten hier gut wachsen können.
In den alten Tagen, es war Verwarnung mit Feuer von einem Berg in Brunsvik, Røggeveten oder Toftveten wurde dieser Berg genannt. Die Spitze ist 459 m über dem Meeresspiegel hade mit Rønelden auf der Insel Husevåg im Westen und Signalen auf Fure im Norden. Im Osten Takloveten und Vardeheia. Diese Berge wurde für ein Warnsystem. Reste aus der Kabine auf der Røggeveten kann noch sieht.
 
                                                                                           
              
Raudhjellane eller Brunsvik vart fyrst nemnt i 1585 som Brundsvig og Brundsuig og vart då truleg utskilt frå Raudegga. På midten av 1600 talet var Brunsvik 2 bruk, etter det eit bruk og seinare vart ein mindre part skilt ut frå hovudbruket.
Raudegg er ein gamal gard kjend heilt tilbake til 1300 talet. Den har namnet sitt etter ein raud farge i bergsida (raudomnen)
og ein
fjell egg. Andre namn på garden har vert Rødeggen, Rødegen, Røedeggen. På byrjinga av 1600 talet var det 1 bruk, seinare vart dette bruket delt i 2. Rundt 1620 vart det største bruket delt i 2 jamnstore, og i 1895 vart det utskilt eit småbruk  som vart kalla Lykkjebø dette var opprinneleg ein husmannsplass. I 1772 brann husa til 2 av brukarane, dei mista då setestova, matstova, sengjabud, stabbur, eldhus og høylade. Fleire namn på bruka er Lykkebø, Fossura, Toftevik og Midtvik. 
   

 
  
 
 
Raudhjellane or Brunsvik was first mentioned in 1585 as Brundsvig and Brundsuig and was then probably separated from the farm Raudegga. In the middle of year 1600 was it in Brunsvik 2 farms, later became a smaller part separated from the main farm. Raudegg is an old farm known completely back to the year 1300. It has its name frome a red color in the rock and a mountain top. Other names of the farm was Rødeggen, Rødegen, Røedeggen. At the beginning of 1600 it was only one farm,   later was this farm divided into 2 parts. Around 1620 was the largest farm divided in 2, and in 1895 it was separated a small farm that was called Lykkjebø, this was originally a smallholding farm. In 1772 a fire took the houses to 2 of the farms. Others name of the farms are Lykkebø, Fossura, Toftevik and Midtvik.Raudhjellane oder Brunsvik wurde erstmals erwähnt im Jahre 1585 als Brundsvig und Brundsuig und wurde dann wahrscheinlich getrennt von der Farm Raudegga. In der Mitte des Jahres 1600 war es in Brunsvik 2 Betriebe, später wurde ein kleinerer Teil getrennt von der Farm. Raudegg ist ein alter Bauernhof bekannt vollständig zurück auf das Jahr 1300. Es hat seinen Namen Frome eine rote Farbe in den Fels und Berg nach oben. Andere Namen des Betriebs wurde Rødeggen, Rødegen, Røedeggen. Zu Beginn von 1600 war es nur ein Betrieb, später wurde dieser Betrieb gliedert sich in 2 Teile. Um 1620 war der größte Bauernhof in 2, und im Jahre 1895 war es getrennt einem kleinen Bauernhof, die gefordert war Lykkjebø, diese war ursprünglich ein Bauernhof Kleinbetrieb. Im Jahre 1772 einem Brand wurde das Haus auf 2 der Betriebe. Andere Namen der Betriebe sind Lykkebø, Fossura, Toftevik und Midtvik.


 


 

  
 
.

 
                     
                                                             
     
  
 

                                                              
  

 


 
                                                                 
                                                              
                                                               

  
                                                       
 
     
   
                                     
                                                      
     
                                         
                                            
                                        
 
                                                      
                                                        
                                                       

                                                                                         

                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no