Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy
(fastlandet

Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy
(øyane)
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Skavøya
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 

  

  

 
   
   

 
 kavøypoll
er bygda som ligg innerst i pollen (vika) med same namn. Skavøypoll er
omkransa av Evja på sørsida og Nygård og Tennebø på nordsida, ved innløpet til Skavøypollen ligg øya Skavøya.
Her inne er sjøen for det meste rolig
sjølv om det bles storm på havet utanfor, så småbåtane ligg forholdsvis trykt i denne pollen. Dei som bur i Skavøypoll har
ikkje opplevd så mykje forandring som nabobygda i vest Tennebø. Her er ikkje så mange nye hus så lite har endra seg
i nyare tid. Med same namn  som bygda må nemnast Skavøypoll IL som er eit svært aktivt lag, har grupper for fotball, handball, klatring, gymnastikk, turn og idrettskule. Skavøypoll Skulemusikk er
eit aktivt korps med øvingar i
Skavøypoll skule.
 
 kavøypoll
is the village that is located innermost in the creek with the same name. Skavøypoll is surrounded by Evja on the south side and Nygård and Tennebø on the north side, at the inlet to Skavøypollen lies the island Skavøya. Here is the water for the most calm, even if it blow heavily at the sea outside the creek, so little boats  is secure here. Those who live in Skavøypoll have not experienced as much change as the neighboring village in the west Tennebø. Here are not so many new houses, so little has changed in later years. With the same name as the village must be brief Skavøypoll IL which is a very active athletic sports team, they have groups for soccer, handball, climbing, gymnastics, turn and sports school. Skavøypoll Skulemusikk is an active music corps and exercises in Skavøypoll school.
 
kavøypoll
ist das Dorf, die sich in der innersten Bucht mit dem gleichen Namen. Skavøypoll ist umgeben von Evja auf der Südseite und Nygård und Tennebø  auf der Nordseite, am Einlass zum Skavøypollen liegt die Insel Skavøya. Hier ist das Wasser für die Ruhe, auch wenn es Schlag stark am Meer außerhalb der Bach, so wenig Boote ist sicher hier. Diejenigen, die in Skavøypoll haben nicht so viel erlebt, da das benachbarte Dorf im Westen Tennebø. Hier sind nicht so viele neue Häuser, so wenig hat sich in späteren Jahren. Mit den gleichen Namen wie das Dorf muss kurz Skavøypoll IL, die eine sehr aktive sportliche Sport-Team, sie haben Gruppen für Fußball, Handball, Klettern, Gymnastik, Turn und Sportschule. Skavøypoll Skulemusikk ist eine aktive Musik-Korps und Übungen in der Schule Skavøypoll.
 
 
                                                                                           
              
Skavøypoll er nemnd  i gamle kjelder tilbake til 1567 og var då hospitalgods, namnet til garden vart då skreve som Skaffspoll. Fram til 1608 var garden eit bruk, men vart så delt i 2 like store bruk, etter at garden vart løyst frå hospitalgodset vart det utskilt fleire små bruk. Namnet til garden kan komme av skarv (sjøfugl) eller skav som var avsmitt bork frå lauvtre.  
Av bruksnamna kan nemnes Grønevikja, Storeteige, Ytrebø, Nyheim og Nordvik.    


 

 

 
Skavøypoll is mentioned in ancient sources back to year 1567 and was then, hospitalgods, the name of the farm was then written as Skaffspoll. Until year 1608 was it only one farm in the village, but was then divided into 2 equally large farms, after the farms was solved from the hospital the goods, it was separated in several minor farms. The name of the village may come  of cormorants (seabirds), or shaved cortex frome broadleaved tree. Some farms name is  Grønevikja, Storeteige, Ytrebø, Nyheim and Nordvik.
 

Skavøypoll wird in antiken Quellen zurück auf das Jahr 1567 und wurde dann, Hospitalgods, den Namen des Betriebs wurde anschließend als Skaffspoll. Bis zum Jahr 1608 war es nur ein Betrieb in der Gemeinde, wurde aber dann in 2 gleich große Betriebe, nach der Betriebe wurde gelöst, aus dem Hospitalgods die Waren, es wurde in mehrere kleinere Betriebe. Der Name des Dorfes kann der Kormorane (Seevögel), oder rasiert cortex Frome Laubwald Baum. Einige Betriebe ist Grønevikja, Storeteige, Ytrebø, Nyheim und Nordvik.

 


 

                                          
                                    
                        
                                           
                           
                                                     
                                              

                                                 
 
 
 
     
       
                                              
                                
   
     
     
                                                                                     
     
                                          
                                       
                     

                                         

                                                

                                                                                         

                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no