Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


  

  

 
   
   

 
annesteinen
D
enne spesielle skulpturen i stein, forma av naturen sjølv, står i fjøra i Oppedal på øya Vågsøy. Etter å ha slipt og bearbeida denne 3 meter høge steinen i tusener av år viser naturkreftene seg her som den dyktigaste kunstnar. Kannesteinen er ikkje like spektakulær når du ser den frå sjøsida, men sett i frå land er dette eit motiv som er vel vert å feste til filmrullen eller minnebrikka. Adkomsten til steinen er gjort mykje lettere i dei seinere åra med grussti og plattinger av tre.  
annesteinen
This particular sculpture in stone, shaped by the nature itself, stand in high-water mark in the villages Oppedal on the island Vågsøy.After roughened this 3 meter-high stone for thousands of years shows the power of nature itself as the most accomplished artist. Kannesteinen is not as spectacular when you see it from the seaside, but from the country side, this is a theme that is host to attach to your camera. The entry to the stone is made much easier in the later, with tracks and wooden planks.
annesteinen
Diese besondere Skulptur in Stein, geprägt durch die Natur selbst, sich in High-Water Mark in den Dörfern auf der Oppedal in Vågsøy.After rauh diesem 3 Meter hohe Stein für Tausende von Jahren zeigt die Kraft der Natur sich selbst als die besten Künstler Kannesteinen ist nicht so spektakulär, wenn sie aus dem Meer, sondern aus dem Land, das ist ein Thema, das Gastland zum Anhängen an die Kamera. Der Eintritt in den Stein ist viel leichter in den späteren, mit Schienen und hölzernen Planken.

 
                                                                                           
              

   

 
      
 

Nordsjøløypa -North Sea Trail
er er navnet på et nettverk av vandreruter i Norge og dei andre landa som grenser til Nordsjøen. Det er opparbeida meir enn 5.000 km vandringsruter i disse landa. I Norge er det 6 fylker som står saman for å fremme denne forma for kystvandring.
I Vågsøy Kommune går Nordsjøløypa ifrå Vågsberget i Vågsvåg til Kannesteinen i Oppedal, denne løypa vart opna 3.juni 2006

   
.

 

North Sea Trail- is the name of a network of walking routes in Norway and the other countries bordering to the North Sea. It developed more than 5,000 km hiking routes in these countries. In Norway, there are 6 counties that are together to promote this form of coastal migration. In Vågsøy Council goes the North Sea Trail from Vågsberget in Vågsvåg to Kannesteinen in Oppedal, this route was opened 3.juni 2006.
 
                                 

Nordsee-Trail ist der Name eines Netzes von Wanderrouten in Norwegen und den anderen Anrainerstaaten der Nordsee. Sie entwickelte sich mehr als 5000 km Wanderwege in diesen Ländern. In Norwegen gibt es 6 Bezirke, die gemeinsam an der Förderung dieser Form der Küsten-Migration. In Vågsøy Rat geht der Nordsee-Trail von Vågsberget in Vågsvåg zu Kannesteinen in Oppedal, diese Strecke wurde 3.juni 2006.
  

                             
 
.

 
                     
                                                   
     
.                                       
                                                       

 


 
                                                        
 
  
                                     

                                                       

 

                                                       
                                        

                                                                                         

                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no