Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy
(fastlandet

Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy
(øyane)
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Skavøya
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 

  

  

 
   
   

 
  ulen
ligg på eit lite nes som stikk ut omtrent der Ulvesundet startar. Frå Kulen går Måløybrua ifra fastlandet og over til  Måløy. Før Måløybrua si tid, då ferjene trafikkerte sundet hadde dei ein liten stoppestad på Kulen slik at personar kunne gå av og på der. Etterkvart har Kulen blitt godt utbygd og man må vel leite godt for å finne ledige tomter her. På Kulen ligg og Kulatoppen Omsorgsenter som er ein institusjon for eldre. Asvo Måløy som er ei verna bedrift held og til på Kulen. Mot Måløystraumen som går under brua er det tankanlegg for skipstrafikken.

   

                                    
ulen
lies on a small headland almost where the Ulvesundet starts. From Kulen goes the  Måløy Bridge over to Måløy and the island Vågsøy. Before the Måløy Bridge's was buildt, and a ferry did traffic over the stream, they had a little stop on  Kulen so that people could go on and of. After each Kulen has been well developed and you must look good to find vacant land here. On the Kulen lies  Kulatoppen Caring Center that is an institution for the elderly. ASVO Måløy which is a protected company also lies on Kulen.  Behinde Måløy stream that goes under the bridge is a tank farm for boats.
 
 
ulen
en auf einer kleinen Landzunge, wo fast die Ulvesundet beginnt. Von Kulen geht Måløy die Brücke über die Måløy und die Insel Vågsøy. Vor der Brücke war Måløy buildt, und auf einer Fähre hat Verkehr über den Strom, sie hatte ein wenig Halt auf Kulen, damit die Menschen gehen könnte und der. Nach jeder Kulen ist gut entwickelt, und Sie müssen gut aussehen, um unbebaute Grundstücke hier. Auf der Kulen liegt Kulatoppen Pflege-Center, dass ist eine Einrichtung für ältere Menschen. ASVÖ Måløy, die ist ein geschütztes Unternehmen liegt auch auf Kulen. Behinde Måløy-Stream, die unter der Brücke ist ein Tanklager für Boote.
 
 
                                                                                           
              
  Kulen har nok namnet sitt etter ein rund bergskolt ( kul ). Før 1600 var garden 2 bruk. Plassen ser ut til å ha vert ein viktig stoppestad for reisande på 1600 talet. Av gardsnamn kan nemnast Nyland, Haugen, Lillekulen, Ospelund og Heimdal. 
   

 

 
 
The village Kulen have its name  after a round rock.  Before year 1600 it was 2 farms there. The place seems to have hosted an important stop for travelers  from the years in1600.  Farms name is Nyland, Haugen, Lillekulen, Ospelund and Heimdal.
Das Dorf Kulen hat seinen Namen nach einem Round Rock. Vor dem Jahr 1600 war es 2 Betriebe gibt. Der Ort scheint die Gastgeber ein wichtiger Halt für Reisende aus den Jahren in1600. Betriebe ist Nyland, Haugen, Lillekulen, Ospelund und Heimdal.

 


 

                                          
                   
                       
                                              

 
 
 
                     
     
                                     
                                                 

                                       
                                     
 

 

 

 
                                                       
   
     
   
     
   
                                        
                                            
     
                                         
          
                                                                                     
                                          
                                            

                                                                                         

                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no