Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


 

  

 
   
   

 
egnepoll 
ligg ved ein liten poll på sydsida av Ulvesund rett overfor Måløy. Før Måløybrua kom var det i Degnepoll bilferja gjekk til Måløy. Bygdene Kulen, Degnepoll, Tennebø, Blålid og Nygård har dei siste åra nærast vakse i hop til ein stor stad, så det er ikkje lett og sjå kor bygdegrensene går. Nye forretningar  har etablert seg i bygda og eit nytt kjøpesenter, Måløy Storsenter opna dørene sine i 2008. Måløy Sildoljefabrikk er sikkert den verksemda som har hold på lengst i Degnepoll, og er også den som ruvar mest i landskapet her.
If
rå Degnepoll kan du  køyre vidare over Måløybrua  mot Måløy og Vågsøya eller ta av mot bygdene som ligg på sydsida av Ulvesundet utover mot Ulvesund Fyr og Osmundvåg.         
 
 
egnepoll 
lies at a small fjord on the south side of Ulvesund with Måløy just above on the other side. Before the Måløy bridge came, it was in Degnepoll the car ferry went to Måløy. The villagers Kulen, Degnepoll, Tennebø, Blaalid and Nygård has in recent years nearly grown together in one large place. New shops have established themselves in the village and a new shopping senter, Måløy Storsenter opened its doors in 2008. Måløy Sildoljefabrikk is probably the factori that has existed  longest in Degnepoll, and is also the one who tower up  most in the landscape here.
From Degnepoll  you can drive further over Måløy bridge to Måløy and Vågsøy or take a other road  to the villages that lie on the south side of Ulvesundet beyond against Ulvesund Lighthouse and Osmundvåg.
 
 
egnepoll 
liegt an einem kleinen Fjord an der Südseite des Ulvesund mit Måløy nur oben auf der anderen Seite. Vor der Måløy Brücke kam, war es in Degnepoll der Autofähre nach Måløy. Die Dorfbewohner Kulen, Degnepoll, Tennebø, Nygård, Blaalid und hat in den letzten Jahren fast wachsen zusammen in einem großen Platz. Neue Geschäfte haben sich im Dorf und ein neues Einkaufs-Senter, Måløy Storsenter öffnete seine Türen im Jahr 2008. Måløy Sildoljefabrikk ist wahrscheinlich, dass die factori besteht längsten in Degnepoll, und ist auch derjenige, der Turm von den meisten in der Landschaft hier.
Von Degnepoll können Sie weiter über die Brücke Måløy zu Måløy und Vågsøy, oder einen anderen Weg in die Dörfer, die sich an der Südseite des Ulvesundet darüber hinaus gegen Ulvesund Fyr unt Osmundvåg.
 
                                                                                           
              
Degnepoll har og har hatt ulike stavemåtar som Deknepoll, Deknepollen og Degnepold og vart fyrst nemnd i 1563, det var då brukarane Knudt og Michell i Deknepølenn som svarte skatt av garden. I 1567 betaler garden 2 geiteskinn i leige. Garden var bare 2 bruk langt ut på 1800 talet men vart tilliks med andre plasser oppdelt i fleire små bruk. Frå gardsnavna kan nemnes Kupa, Skrubbehaugen, Strandstad, Solbakken, Høietun, Nyborg og Ljosheim.
Mellom Degnepoll og Tennebø ligg garden Uksehola, namnet har garden anntaglig fått etter at ein okse har falle ned i eit myr hol? Rundt 1640 var  Okshola eit bruk seinare vart han delt i 2 like bruk. På byrjinga av 1800 talet vart desse 2 bruka samanslått og i 1857 igjen delt i 2. Seinare er desse delt opp i fleire mindre bruk. Nokre gardsnamn er Solheim, Solberg, Hagelund, Indrebø, Nesheim og Nordheim    


  

 
  
 
 
Degnepoll has and have had various spellings as Deknepoll, Deknepollen and Degnepold and was first mentioned in year 1563, it was the farmers Knudt and Michell in Deknepølenn that paid tax at that time. In 1567 the farm pays 2 goat skins in rent. Into the years in 1800 there was only 2 farmers in Degnepoll, but was common with other places so divided into several small farms later. From farm name in Degnepoll can mention Kupa, Skrubbehaugen, Strandstad, Solbakken, Høietun, Nyborg and Ljosheim.
Between Degnepoll and Tennebø is the farm Uksehola. The farm got its name posibly  after a ox hade fallen into a bog hole? Around 1640 was  Okshola one farm, later it was divided into 2 equal farms. At the beginning of 1800 was
 these 2 merged into 1. In 1857 was the farm split again into 2. Later these are divided into several smaller farms. Some farms name in Okshola  is Solheim, Solberg, Hagelund, Indrebø, Nesheim and Nordheim 
Degnepoll hat und haben verschiedene Schreibweisen wie Deknepoll, Deknepollen und Degnepold und wurde zum ersten Mal erwähnt im Jahr 1563, war es den Bauern Knudt und Michell in Deknepølenn, dass Steuern bezahlt hat zu diesem Zeitpunkt. In 1567 zahlt der Betrieb 2 Ziegen Felle zu vermieten. In den Jahren im  1800 gab es nur 2 Landwirte in Degnepoll, wurde aber gemeinsam mit anderen Orten, so in mehrere kleine Betriebe später. Vom Erzeuger Namen nennen können Degnepoll  ist Kupa, Skrubbehaugen, Strandstad, Solbakken, Høietun, Nyborg und Ljosheim.
Zwischen Degnepoll und Tennebø ist der Bauernhof Uksehola. Der Hof hat seinen Namen nach einem  ox hade fallen in eine Grube? Rund 1640 wurde Okshola ein Betrieb, später wurde sie in 2 gleich Betriebe. Zu Beginn von 1800 wurde diese 2 zusammengefasst in 1. Im Jahre 1857 wurde der Betrieb wieder aufgeteilt in 2. Später werden diese in mehrere kleinere Betriebe. Einige Betriebe im Namen Okshola ist Solheim, Solberg, Hagelund, Indrebø, Nesheim und Nordheim


 


 

                                                       
                                                         
 
 
.

 
                     
                       
                                                     
 
                                                      
     


 

 
                                                        
 
                                                       
 
     
   
                                     
                                                      

 

 

 
 
 

 

            

 
                                                                                     
                              
                       

                        
                                                       
                                                        
                                                       

                                                                                         

                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no