Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter   
Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok
 

                
      
 
 


  

 
 
   
   

 
ppedal
 består av 2 små bygder som ligg på austsida av Torskangerpollen eller i enden av Kvalheimsvika.
I dagligtale blir dei omtale som "Nøre" og "Søre" Oppedal. Kannesteinen som er eit populært turistmålet, står i fjøra i Oppedal. Denne særegne skulpturen som er forma av havet må du få sett, om du er i Vågsøy.
Vegen til  Oppedal går og igjennom Torskangerpoll, som er eit gammalt fiskevær med sjarmerende rorbuer.
ppedal
consists of 2 small villages that lie
on the eastern side of Torskangerpollen, or at the end of Kvalheimvika. The name of the 2 villages are "North" and "South" Oppedal. Kannesteinen which is a popular tourist target, stand in high-water mark in Oppedal. This unique sculpture of stone is shaped by the sea, and you must wisit this place if you are in Vågsøy.
The road to Oppedal gos through Torskangerpoll, which is an old fishing village with charming shacks.
 
ppedal
besteht aus 2 kleinen Dörfern, die auf der östlichen Seite der Torskangerpollen, oder am Ende der Kvalheimvika.
Im Alltag ist der Vermerk, "Nord" und "Süd" Oppedal. Kannesteinen, die ein beliebtes touristisches Ziel, Dieser Stein stand in High-Water Mark in Oppedal. Diese einzigartige Skulptur ist geprägt durch das Meer, und Sie müssen es auch, wenn Sie sich in Vågsøy.
Der Weg zur Oppedal GOS durch Torskangerpoll, das ist ein altes Fischerdorf mit Charme Hütten.
                                                                                                         
 Oppedal  er ein gammal gard som er nemnd heilt tilbake på 1300 talet i mellomalder kjelder. Garden har navnet etter dalen som går austover ifrå Nøre Oppedal. Garden har i gammal tid sikkert vert bare eit bruk, men vart så oppdelt i Nord og Sør Oppedal. Sør Oppedal var ifrå 1560 talet 2 jamnstore bruk det eine vart delt i to like bruk på 1800 talet.
Nord Oppedal var på 1560 talet berre eit bruk. På 1600 talet var det to jamnstore bruk og på siste del av 1700 vart dei 2 bruka delte slik at det vart 4 jamnstore bruk i Nord Oppedal .På 1600 talet låg det ein liten gard som blei kalla Fieldet oppe i fjellet ovafor Oppedalsbygda. Der bur det ein mann som heiter Oluf Oppedalsfield, men seinare på 1600 talet ligg denne garden aude. Gardsnamn er Reinane,Uppheim, Havljos, Sørli, Solbakken.
  
 

                    
   
 

 
  

 
                                                                                                   
Oppedal
is an old farm that has been mentioned quite back to year1300. The farm has been named after the valley that runs east of  North Oppedal. The farm has in old time only been one, but were later divided into North and South Oppedal. In South Oppedal there was from year1560 2 equal farms, one of these was divided into  two equal farms in the year1800. North Oppedal was in year1560 only one farm. In year1600 the farm was divided in 2 parts and latter in year1700 they was  shared again so that it was 4 equal farms in the North Oppedal. In year1600 a small farm which was called "Fieledt" are situated in the mountains above Oppedal. One this place a man who is called Oluf Oppedalfield lives, but later in year 1600  is this farm uninhabited. Farms name are Reinane,Uppheim, Havljos, Sørli, Solbakken.
                                                                       

Oppedal ist ein alter Bauernhof, das erwähnt wurde, ganz in year1300.The Bauernhof wurde benannt nach dem Tal, das östlich der Nord-Oppedal. Der Hof hat in den alten Zeit nur nur eine, sondern wurden in Nord-und Süd-Oppedal. Süd Oppedal wurde von year1560 2 gleichen Betriebe, einer davon war aufgeteilt in zwei gleich große Betriebe in den year1800. Nord Oppedal wurde in year1560 nur ein Bauernhof. In year1600 dem Hof wurde in 2 Teile geteilt und letztere in year1700 war die 2 Anteilsbasierte so dass 4 gleiche Betriebe im Norden Oppedal. In year1600 einem kleinen Bauernhof, die so genannte "Fieledt" befindet sich in den Bergen oberhalb Oppedal. Einer dieser Stelle ein Mann, der heißt Oluf Oppedalfield Lebens, sondern auch später im Jahr 1600 ist dieser Garten unbewohnt. Betriebe ist Reinane, Uppheim, Havljos, Sørli, Solbakken.
                                                                                                

.
 

 
                                                                                                 
 
.

 
                             
 
ppedal  i bilder
ppedal   in photos 
 
ppedal  in bilden
 .
 
.

 
 .


 
             
                                 

                                               Gamle Bilder             Old Pictures                  Alte Bilder

   17 mai tog i Sør Oppedal  
  


 

 
                                 
 
                                                      
                                                                            Til Kannesteinen
                                                    

 
 
                                        

                                                                                                                           


           
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no