Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
 

                
      
 
 


  

 
  
   
   

 
smundsvåg 
er den siste bygda som ligg ved vegen som startar i Deknepollen og går nordover på sydsida av Ulvesundet. Bygda ligg som namnet seier rundt ein våg og var i gamle dagar eit viktig senter med handel og gjestgjevarstad. Med beliggenhet rett før Stadt og med ei naturleg lun og idyllisk hamn var det ikkje rart at dette var eit senter, i den tid då skip var hovud framkomstmiddel. I dag er det nok mykje rolegare i bygda og nærmast som en liten utkant i Vågsøy, men du verden for ei perle ein fin sommarkveld....
smundsvåg 
is the last village that lies along the road that starts in Deknepollen and goes north on the south side of  Ulvesundet. The village lies in a cape and was in the old days an important center of trade and  guest houses. With the situation right before Stadt and with a good naturally  and idyllic harbor, it was not surprising that this was a center, in the time when the ship was the main of transportation. Today its much more quiet in the village and approached as a small fringe in Vågsøy, but its still a amacing location at a nice summer evening ....


.

smundsvåg 
ist das letzte Dorf, das entlang der Straße, beginnt in Deknepollen und geth Norden auf der Südseite des Ulvesundet. Das Dorf liegt in einem Kap und wurde in der alten Zeit ein wichtiges Zentrum des Handels und der Pensionen. Mit der Lage direkt vor der Stadt und natürlich mit einem guten und idyllischen Hafen war es nicht verwunderlich, dass es sich um ein Zentrum, in der Zeit, als das Schiff ist das wichtigste Verkehrsmittel. Heute viel mehr Ruhe in das Dorf und an so einem kleinen Rande in Vågsøy, aber die immer noch ein amacing Lage an einem schönen Sommerabend ....
                                                                                                  
 Osmundsvåg er nemnd i gamle kjelder heilt tilbake  i  år 1563,  garden hette då Ossmundeness. Forskjellige andre skriftformer av Osmundsvåg har det vert oppgjennom tidene, blant anna Åsmundarnes, Asmundnes Oszmundnes og Osmundnes. I år1603 hadde garden 2 brukarar desse bruka var jamstore. Frå 1640 var garden delt i 3 bruk. Garden låg til St. Jørgens Hospital i Bergen og vart innløyst av borgar Hans Bang i 1711. Etter det vart garden borgarsete og handels og gjestgjevarstad.
  
 

                    
   
 

 
  

 
                                                                                                   
Osmundsvåg
is mentioned in ancient sources completely back in the year 1563, the name of the place was  Ossmundeness. Various other written forms of Osmundsvåg has it ben like  Åsmundarnes, Asmundnes, Oszmundnes and Osmundnes. In year 1603 it was 2 farms,  these were equal large. From 1640 the farms is divided into 3. The farm was owned by St. Jørgens Hospital in Bergen and was paid out  of borgar Hans Bang in 1711. Afterwards the place where Borgarting and trade and guest house.

Osmundsvåg wird in antiken Quellen vollständig zurück in das Jahr 1563, den Namen des Ortes wurde Ossmundeness. Verschiedene andere schriftliche Formen der Osmundsvåg hat Ben wie Åsmundarnes, Asmundnes, Oszmundnes und Osmundnes. Im Jahr 1603 war es 2 Betriebe, wurden diese gleich groß. Von 1640 die Betriebe in 3. Der Hof war im Besitz von St. Jørgens Hospital in Bergen und wurde von borgar Hans Bang in 1711. Anschließend wird der Ort, an dem Borgarting-und Handels-und Gästehaus.
                                                                                                


                                                                                                

.
 

 
                                                     

                                   Handel, Tingstaden og Gjesteheimen i Osmundsvåg
                                     
                                      


In English here..........
In Deutsch hier.........

   Den gamle handels og gjestgjevarstaden i Osmundsvåg vart fyrst starta og eigd av Hans Bang. Han kom opphavlig frå Danmark men hadde og budd i Bergen, I 1706 vart han sett til styrar for Hospitalgodset og kjøpte då handelsstaden Bryggja i Davik. Den selde han han fekk kongebrev på å drive handel i Osmundsvåg i 1707. Garden bytte han til seg i makeskifte med St. Jørgens hospital mot gardane Fevoll og Uppheim i Hafslo i Sogn. I kongebrevet stod det at han hadde løyve til å drive vanlig handel og gjesteheim med hus, mat, øl, vin og brennevin til ferdafolk. Hans Bang var gift 2 gonger fyrst med Anna (Lisbet) Hansdotter som døydde i 1714 og etter det gifte han seg med Berette  Falch.

Johan Omson Røpche som var gift med dotter til Hans Bang fekk skøyta på eigedommen i 1735 men selde året etter til Didrik Gunnarson Fesser for 1150 riksdalar.
Etter dette er det Hans Larson og Maren Malene Gundersen som har skøyte på garden. Ver bror til Hans, Joh. Ludv. Mowinckel  dreiv gjesteheimen og kramhandelen frå 1790. Etter at Mowinckel døyde i 1805 dreiv enka hans Mette Dortea Legangersom, som forøvrig var hans andre kone gjestgjevarstaden fram til 1821.

Nils Rønneberg frå garden Ladeberget på Valderøy fekk skøyte på garden i 1821 for 2000 spesedaler. Nils var først gift med Maren Mowinckel, etter at ho gjekk bort vart han gift med Anne Sophie Dorothea Wiese som var dotter til den Tyske innflyttaren Daniel Wiese.
Dankert Wiese som var verbror til Nils fekk skøyta på Osmundsvåg i 1835, Dankert var ein av sønnene til Daniel. Dankert vart gift med Didrikke Sophie Uchermann som var datter av distriktskirurg Cristian Bonning Uchermann.
Sønn til Dankert og Didrikke, Christian Bonny Uchermann Wiese tok over i 1873 og dreiv fram til 1890, handelsstaden gjekk då konkurs. I tilegg til garden og gjestgjevardrifta var det og post og dampskipekspedisjon på den tida.

Ola Pederson Fure kjøpte Osmundvåg  i 1891 for kr 19 800,- Ola var dessutan eigar av Ytre Fure på Stadlandet. I 1897-98 dreiv Jakob Larson Halsør gjestgjevarstaden , men etter det tok Ola Pederson Fure over att og dreiv vidare. Son til Ola,  Hans var interessert i jordbruk, han tok agronomutdanning i Tyskland og etter at han kom tilbake til Osmundsvågen vart det gjort mykje grøftingsarbeid og det vart bygd ny driftsbygning. Ola døydde 71 år gammal i 1927, han var gift med Dorte M. Hansdotter Eide, ho døydde i 1939.
På byrjinga av 1900 talet gjekk det sakte nedover med handel og gjestgjevarstaden i Osmundsvåg og i 1956 brann husa ned. 

Kilde: Bygdebok for Selje og Vågsøy
          

In English here..........
                                                                                                 
 
.

 
                                                                        
 
smundsvåg  i bilder
smundsvåg in photos 
 
smundsvåg in bilden
 .
 
.

 
 .


 
                                                       
      
  
 
                                 
 
                                                        
                                                                           

 

                                                        
                                                   Til Ulvesund Fyr ,   To Ulvesund Lighthouse,   Zu Ulvesund Fyr

                                                                                                                           

   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter   
Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok
   

           
 
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no