Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
 
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter   
Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok
 

                
    
 
  
 
   

 
efvik
ligg på Nord Vågsøy ca. 2 km ifrå Raudeberg. Vedvik er nabobygd  mot nord og Kvalheim ligg over fjellet mot sør. Bygda Refvik er omtrent heilt flat og ligg på ei sanddyne, med den flotte Refviksanden i enden av bygda ut mot havet. Denne sandstranda er ei av dei flottaste i landet og på finversdaga om sommeren er det eit yrende liv her. I andre enden av bygda ligg Refvikvatnet som er det største ferskvatnet på øya. Ved Refvikvatnet er det og eit freda naturvernområde. Landbruket i bygda har blitt sterkt redusert dei siste åra og no er det vel att bare 2-3 aktive bruk med sau og storfe. Bygda har eit bra stabilt folketall, med eit og anna nybygd hus på gardane.
 
efvik
lies on the North Vågsøy ca. 2 km from Raudeberg. Vedvik is the neighboring village to the north and Kvalheim is over the mountains to the south. The village   Refvik is completely flat and is located on a sand dunes, with the great Refvik Sand at the end of the village out to the sea. This sandy beach is one of the most beautiful in the country and on nice days in the summer it is a lot of people here frome the hole area. In the other end of the village lies Refvik lake which is the largest fresh water on the island. By Refvik lake it is a protected conservation area. Agriculture in the village has been greatly reduced in recent years and no it is only 2-3 active farms of sheep and cattle. The village has a good stable population, with some newly-built houses on the farms.


.

efvik
liegt auf der Nord Vågsøy Ca. 2 km von Raudeberg. Vedvik ist das benachbarte Dorf im Norden und Kvalheim ist über die Berge im Süden. Das Dorf Refvik ist völlig flach und liegt auf einem Sand-Dünen, mit dem großen Refvik Sanden am Ende des Dorfes auf den See. Dieser Strand ist einer der schönsten im Land und auf schöne Tage im Sommer ist es eine Menge Leute hier. In das andere Ende des Dorfes liegt Refvikvatnet, ist das größte Süßwasser auf der Insel. Mit Refvikvatnet ist ein geschütztes Naturschutzgebiet. Die Landwirtschaft in der Gemeinde wurde stark reduziert in den letzten Jahren und es ist nur 2-3 aktive Nutzung von Schafen und Rindern. Das Dorf hat eine gute stabile Bevölkerung, mit einigen neu gebaute Häuser in den landwirtschaftlichen Betrieben.

 

 
Refvik
Frå gammalt av låg  husa i Refvik eller Revik som også blir brukt samla i eit tun.
Garden har i gammal tid også blitt nemnd som Rødwig, Rødwighen, Reffuigenn, Reuigenn, Røruig og Reffuigen.
Garden er omtala i bøker heilt tilbake i år1520 og alt då bur det 7 familier i bygda som betaler skatt.
Refvik er dermed den garden som har flest skatteytarar i Nordfjord og 2 av bruka betaler mest skatt. Dei som budde i  Refvik på den tida var nok då meir en vannlege velstasndsfolk. Garden var delt mellom St. Jørgenshospital i Bergen og Kruna (Kongen). Utpå 1800 talet løyste Refvikarane bruka sine frå eigarane.
 I 1872 vart alle husa  øydelagde i ein storbrann, 86 hus tok elden og 14 gardbrukarar og 4 plassmenn med familiar, ialt over 100 mennesker mista det dei eigde. To små gutars leik med fyrstikker  var årsaka til storbrannen. Etter som dette ryktas kom det hjelp og støtte til Refvik ifrå heile Nordfjord og vidare omkring.  Etter dette vart garden utskift og husa vart bygd opp at der dei står i dag.
Nokre av dei gamle gardsnamna i Refvik er Halldorbruket, Brubakken, Nordstøneset, Kjerringdalen, Bortnestova, Nilsbruket, Tunet (Her stod dei gamle husa), Naustbakken, Elvebakken, Nybakken, Sandviken, Brødreheim, Solheimsbakken, Hagen og Vik
.
 
  
 

          
    
Refvik
From old time the houses in Refvik or Revik which also is used, was placed on one place in the village. The farm have in the old time also been mentioned as Rødwig, Rødwighen, Reffuigenn, Reuigenn, Røruig and Reffuigen.
Refvik is known in  books back to year1520 and at that time was it 7 families who pay taxes and lives in the village.
Refvik is the farm that pays most taxes  in Nordfjord at that time and 2 of  the families pay most of all. Those who lived in Refvik at that time was very rich . The farm was divided between St. Jørgen Hospital in Bergen and Kruna (King). In the year 1800 and forward the Refvik people bought out their farms. In 1872 all the houses were broken in a big fire, 86 houses  took the fire and 14 farmers and 4 smallholding farms with  their families, in all over 100 people lost what they owned. Two small boys play with matches was the cause of the major fires. After that it was reputed  help and support to Refvik came from all over the Nordfjord and further beyond. After this the farm was exchange and houses were built up where they are today. Some of the old farms names in Refvik are Halldorbruket, Brubakken, Nordstøneset, Kjerringdalen, Bortnestova, Nilsbruket, Tunet (here was the old houses), Naustbakken, Elvebakken, Nybakken, Sandviken, Brødreheim, Solheimsbakken, Hagen og Vik.
 
Refvik
Von alten Zeit die Häuser in Refvik oder Revik, die auch verwendet wird, auf einem Platz. Der Betrieb in der alten Zeit auch als Rødwig, Rødwighen, Reffuigenn, Reuigenn, Røruig und Reffuigen.
Refvik ist bekannt, in Büchern in year1520 und zu diesem Zeitpunkt 7 Familien, die Steuern zahlen Leben im Dorf.
Refvik ist der Hof, dass die meisten Steuern zahlt in Nordfjord und 2 der Familien zahlen am meisten von allen. Diejenigen, die lebten in Refvik zu dieser Zeit sehr reich war. Der Hof wurde zwischen St. Jørgen-Krankenhaus in Bergen und Kruna (König). Auf das Jahr 1800 und leitet den Refvik Menschen kauften ihre Betriebe. Im Jahre 1872 alle Häuser wurden bei einem großen Brand, 86 Häuser hat der Brand und 14 Bauern und 4 Betriebe mit Kleinbetrieb mit ihren Familien, in allen mehr als 100 Menschen verloren, was sie besaßen. Zwei kleine Jungen spielen mit Streichhölzern war die Ursache für die großen Brände. Danach galt Hilfe und Unterstützung zu Refvik kamen aus allen Teilen der Nordfjord und darüber hinaus. Nach diesem Hof war Austausch und die Häuser gebaut wurden, wo sie heute sind. Einige der alten Bauernhof Namen in Refvik sind Halldorbruket, Brubakken, Nordstøneset, Kjerringdalen, Bortnestova, Nilsbruket, Tunet (hier wurden die alten Häuser), Naustbakken, Elvebakken, Nybakken, Sandviken, Brødreheim, Solheimsbakken, Hagen og Vik.

                                                                                                

.


 
                                          

                                                                                                 
 
 .

 
                                                                         
                                               

                    

 
 

 

   

    

 
                                                                        Refviksanden
Det Refvik er mest kjent for er si 1,5 km lange sand strand. Refviksanden er kåra til ei av dei finaste sandstrender i landet. Med sin krittkvite finkorna skjellsand er det ikkje så mange andre strender som kan matsje den. Sanden ligg kun 10 km ifrå Måløy, så på fine sommardagar kryr det av store og små som badar, leiker og soler seg. I tilknyting til sanden er det og ein liten campingplass for bobiler, telt eller campingvogner. Parkering ved sanden er avgiftsbelagt og drifta av parkeringa og campingplassen er det grunneigarane i Refvik som tar seg av  
Fleire bilder av sanden her ......

                                       
.

 
 
Refvik is most known for its 1.5 km long sand beach. Refvik Sanden has been rated to one of the best beaches in the country. With its white quake sand it is not so many other beaches that can matsje it. The Sand is only 10 km from Måløy, so on fine summer days teeming of  large and small that swim, playing and sun bathing. By the sand is it a small camping site for campers, tents or caravans. Parking at the sand is subject to a fee and operation of parking and camping
its
 the owners of Refvik who takes care of.  
More photos of the sand here ......

Refvik  ist sehr bekannt für seine 1,5 km langen Sandstrand. Refvik Sanden wurde zu einem der besten Strände im Land. Mit seinen weißen Sand Beben ist es nicht so viele andere Strände, die matsje es. Der Sand ist nur 10 km von Måløy, so dass auf Feinschnitttabak Sommertagen wimmelt von kleinen und großen, die Schwimmen, Spielen und Sonnenbaden. Ich an den Sand ist ein kleiner Campingplatz für Wohnmobile, Zelte oder Wohnwagen. Parken auf dem Sand ist gebührenpflichtig und den Betrieb von Park-und Campingplatz seine Eigentümer der Refvik Wer kümmert sich um. Weitere Fotos von der Sand hier ......

                                            
 

                                                                            Refvik Skulehus
Refvik skule blei bygd i 1922. J.O. Refvik var lærar ved skulen fram til 1935 etter han var det Martin Bøe som skulte fram til 1950. Etter dette var fleire lærarar innom Refvik blant andre skulte Adolf Refvik i 5 år. I 1965 vart Refvik Skule nedlagd  og elevane flytta over til Raudeberg Skule. Seinar vart skulehuset i Refvik i så dårlig forfatning at det vart reve.
 
 
.
 
 
 
Refvik school was built in 1922. J.O. Refvik was the first teacher at the school, he was teaching there until 1935, afterwards it was Martin Bøe that was teacher in the school until 1950. Since this,  several teachers was through Refvik including  Adolf Refvik as teached in 5 years. In 1965 was Refvik school not more in use and pupils was moved over to Raudeberg school. Later was the school house in Refvik in so bad state that it was torn.

Refvik Schule wurde im Jahre 1922. J.O. Refvik war der erste Lehrer an der Schule, er war Lehrer dort bis 1935, danach wurde Martin Bøe Lehrer bis 1950. Da diese, mehrere Lehrer wurde durch Refvik auch Adolf Refvik als lehrte in 5 Jahren. Im Jahre 1965 wurde Refvik der Schule nicht mehr in Gebrauch und Schüler wurde auf Raudeberg Schule. Später wurde die Schule in Refvik in so schlechten Zustand, dass es abgerissen.
                                                                        


                        
                    
                                                             
              

efvik   i bilder

 
efvik
 in
photos
 

efvik   in bilden
 .
 
 

 
.


 
.


 
                                                       
 

 
 
      
    
  

                                                             
 

  
                                                            

                                                                                                                           

   

           
 
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no