Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane)Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Skavøyna
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


  

  

 
   
   

 
lmenning 
 ligg på nordsida av innløpet til Nordfjorden. Bygda ligg like ved riksveg 15 som går til Måløy. På Almennings fjellet kan man og ta av vidare mot Selje (fylkesveg 618)og Stadlandet (Vestkapp) 
Frå Almenningen går det og ein veg utover langs med stranda til fleire små bygder, denne vegen sluttar i Vemmelsvik.
I Almenning ligg bedrifta Nordvestvinduet Bygg og Innbu AS, dei produserer dører og vindu og er ei stor bedrift i Vågsøy.
Litt jordbruk fins ennå i bygda, men det har nok skrumpa inn her også.
Etter at den kommunale skulen vart nedlagd i 2002 starta dei opp med Montesorri skule, men denne skulen  er også blitt nedlagt. Det er eit stort byggefelt i Almenning og mange nye hus har komt til så folketalet er nokså stabilt i bygda.        
 
 
lmenning
lies on the north side of the inlet to the Nortdfjord. The village is located on highway 15 that goes to Måløy. On Almenning mountain, you can take the road to Selje (county road 618) and the Vestkapp. From Almenningen gos it also a road along the beach to several small villages, this road ends in Vemmelsvik.
In Almenning lies the factory Nordvestvinduet Bygg og Innbu AS, they manufacture doors and windows and is a big business in Vågsøy.
Slightly agriculture are still in the village, but it has shrinked also this place to.
After the municipal schools were closed in 2002 they started up with a Montesorri school, but this school has also been abandoned. There is a large development  in Almenning and many new houses have been built and the population is fairly stable in the village.
 
lmenning
liegt auf der Nordseite der Einlaß der Nortdfjord. Das Dorf befindet sich auf der Autobahn 15, geht auf Måløy. Am Almenning Berg, können Sie den Weg zu Selje (Landkreis Straße 618) und die Vestkapp. Von Almenningen gos es auch einen Weg am Strand entlang, um mehrere kleine Dörfer, dieser Straße endet in Vemmelsvik. In Almenning liegt die Fabrik Nordvestvinduet Bygg og Innbu AS, die Herstellung von Türen und Fenstern und ist ein großes Geschäft in Vågsøy. Etwas Landwirtschaft sind immer noch im Dorf, aber es hat auch verkleinert dieser Stelle zu. Nach der kommunalen Schulen wurden im Jahr 2002 begannen sie mit einer Montesorri Schule, aber diese Schule hat auch aufgegeben worden. Es gibt eine große Entwicklung in Almenning und viele neue Häuser gebaut worden und die Bevölkerung ist relativ stabil in der Gemeinde.
 
                                                                                           
              
Almenning har truleg namnet sitt frå at det i gamal tid gjekk ein ferdaveg (ålmansveg) gjenom bygda. Garden var 1 bruk fram til 1632 og vart då delt i 2 like bruk. Rundt 1650-60 gjekk desse 2 bruka saman  til eit, i 1867 vart bruket nok ein gong delt i 2 stk. Bygda fekk stoppestad for dampbåt i 1886. I 1907 vart kaia i Almenning ferdig, den vart bygd på dugnad av bygdefolket. Dette vart ei ny tid for folke i og rundt Almenning, for no slapp folk og fe å gå i færing når dei skulle til og frå dampbåten. Det var også Telegrafstasjon, Krambu, ekspedisjon og post i bygda i den tida.      
Eldevik ligg i utkanten av Almenning, rett før ein kjem til Falkevik. Denne garden var 2 jamstore bruk fram til 1873, då vart det eine delt i 2 like store bruk, seinare vart det utskilt eit lite bruk til som vart kalla Leite. 

   

 
  
 
 
Almenning have probably its name from that in old times a road whent through the village. There was only1 farm until year 1632 and it was then divided into 2 equal farms. Around year 1650-60 whent these 2 together in 1 again, in 1867 the farm was immediately divided into 2. The village suffered stop for steamships in 1886. In 1907 the levee was finished, it was built on hard work by the local people. This was a new age for people in and around Almenning, for no the people and cattle did not have to go in oar when they should travel whith the steamboat. It was also a telegraph station, general store, post office in the village at that time.
Eldevik lies on the outskirts of Almenning, before you come to Falkevik. This farm was 2 as large farms until 1873, then one og these was split into 2 equally large farms, later it was separated a little farm as called Leite.Almenning haben wahrscheinlich ihren Namen aus, dass in alten Zeiten eine Straße whent durch das Dorf. Es war only1 Bauernhof bis zum Jahr 1632 und es war dann in 2 gleich Betriebe. Rund Jahr 1650/60 whent diese 2 zusammen in 1 wieder, im Jahre 1867 den Hof wurde sofort in 2. Das Dorf litt Haltestelle für Dampfschiffe in 1886. Im Jahr 1907 wurde der Damm fertig ist, es wurde auf harte Arbeit von den Menschen vor Ort. Dies war ein neues Zeitalter für die Menschen in und um Almenning, nicht die Menschen und Tiere nicht zu gehen, wenn sie in ruderboot sollten Reisen whith dem Dampfer. Es war auch ein Telegrafenstation, Laden, Post im Dorf zu diesem Zeitpunkt.
Eldevik liegt am Stadtrand von Almenning, bevor Sie kommen, um Falkevik. Dieser Betrieb wurde 2 als große Betriebe bis 1873, dann eine og war in 2 gleich große Betriebe, später wurde es ein wenig getrennt Bauernhof wie Leite.


 


 

                                                       
                                                         
 
 
.

 
                     
 
                                                     
 
                                                      
     

Den g
amle skulen i Almenning vart bygd ca 1892 - 1893 og var skule for Nordstranda Krins som besto av bygdene Vemmelsvik, Angelshaug, Verpet, Falkevika, Eldevik, Almenning og Brunsvik.
Ny skule fekk bygda i 1979 ?. I 2002 vart skulen nedlagd som kommunal skule, og bygda overtok huset. Det vart då starta opp ein privat Montessoriskule, denne er no også nedlagd.
 


 
                                                        
 
                                                       
 
     
   
                                     
                                                      

 

 

 
 
 

 

             Frå Austedalen

 
                                                                                     
                                                       
 
  
      
  
                                                        Den gamle vegen over Almenningsfjellet, no ein fin tursti.
 
                                                        
                                                       

                                                                                         

                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no