Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane) 
Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter   
Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

                
      
 
 


  

 
 
    
   
   

 
t12.gif (468 bytes)orskangerpoll
Innerst i pollen med same navn som bygda ligg dette "fiskeværet" med sine mange naust og rorbuer. På slutte av 1800 talet og byrjinga av 1900 var det mykje torsk i havet rundt Vågsøyna og eit yrende liv i Torskangerpollen. Så mange som 500 fiskara hadde sitt virke i den vesle bygda. Det var ca. 50 rorbuer som fiskarane budde på og dessuten  mange naust og trandamperier. Nokre av rorbuene og nausta står fremdeles i Torskangerpollen og man føler eit lite historisk sus når man rusler rundt blant dei gamle bygningane. Men eit yrende liv  som det var for 100 år sia, er det ikkje lenger.         
t12.gif (468 bytes)orskangerpoll
At the bay  with the same name as the village lies this "fishing village" that has many boathouses and shacks. At the end of year1800 and the beginning of year 1900, there were a lot of cod in the sea around Vågsøy and that lead to a lot of  people lived and work in Torskangerpollen. As many as 500 fishermans  had their work in the small village. It was about 50 boathouses that the fishermans  lived  in and also many boathouses and cod-liver oil steam house. Some of the boathouses and fisherman's shacks are still in Torskangerpollen and you feel a little aura of history when you walk around among the old buildings. But a life as it was a 100 years agoe , is it no longer.


.

t12.gif (468 bytes)orskangerpoll
In der Bucht mit dem gleichen Namen wie das Dorf liegen diese "Fischerdorf" mit
seinen vielen Bootshäuser und Hütten. Am Ende der year1800 und dem Beginn des Jahres 1900, gab es eine Menge von Kabeljau im Meer rund um Vågsøy und
eine Menge Leute in Torskangerpollen.
Wie viele der 500 Fischer hatte ihre Arbeit
 in dem kleinen Dorf. Es ging um. 50 Bootshäusern, dass die Fischer lebte und auch viele Bootshäuser und
Kabeljau-Leber-Öl-Dampf-Haus. Einige
der Bootshäuser und Fisherman's Hütten befinden sich noch in Torskangerpollen und Sie fühlen sich ein wenig Aura der Geschichte, wenn man etwa in den alten Gebäuden. Aber ein Leben, wie es war ein 100 Jahre agoe, ist es nicht mehr.
 
                                                                                                  
Torskangerpoll
Frå
gammalt av var namnet på plassen Torskanger ( torskefjorden), men vart forandra til Torskangerpoll som betyr  omtrent det same. Plassen låg under garden Våge (Vågsvåg) og dei fyrste som busette seg i Torskangerpollen var mest sannsynlig  plassmenn. På grunn av det rike torskefisket som var på Kvalheimsvika og i Torskangerpollen var plassen svært viktig og Intektsbrinngande for garden Våge. Dei
gamle gardsnamna i Torskangerpollen var Gunnartunet, Abrahamsbruket, Josefgarden, Utigard, Jesperbruket, Holsen, Solheim og Fredensberg  i seinere tid har det komme til mange nye navn som Gravdal, Vollset, Kveldro, Pollen, Nyhagen, Slettevoll, Demmehaugen, Nydal, Våningsbakken, Sildehammeren, Øvrebø, Hagen, Sjølyst, Egilhavn og Furulund.
Myrestrand er ein eigen gard som ligg på austsida av Torskangerpollen og er å finne i bøker tilbake til 1563. Garden vart løyst
ifrå Kongegodset i 1873 for 1000 spesidaler som var mykje pengar på den tida. Den høge prisen hadde nok sammenheng med dei gode fiketillhøva garden hadde. 
  
 
                    
  
 
  
 
Torskangerpoll                                                                                                
From old time the name of the place was Torskanger (Torskefjord), but was changed to Torskangerpoll which means roughly
 the same. The place belonged to the farm Våge (Vågsvåg) and the first people that lived  in Torskangerpollen was most likely cotter`s farms. Because of the rich cod fishing that was on Kvalheimvika and Torskangerpollen, the place was very important and hade a lot income  for the farm Våge. The names of the farms in Torskangerpollen was Gunnartunet, Abrahamsbruket, Josefgarden, Utigard, Jesperbruket, Holsen, Solheim og Fredensberg. In newer time there are name on places that Gravdal, Vollset, Kveldro, Pollen, Nyhagen, Slettevoll, Demmehaugen, Nydal, Våningsbakken, Sildehammeren, Øvrebø, Hagen, Sjølyst, Egilhavn og Furulund.
Myrestrand is a separately  farm which lies on the eastern side of  Torskangerpollen and Myrstrand is to be found in books back  to 1563. The farm was solved from  Kongegodset in 1873 for 1000 spesidaler, this was a lot of money at that time. The high price was context of the good fisheries the farm had.

Torskangerpoll
Von alten Zeiten den Namen des Ortes wurde Torskanger (Torskefjord), wurde aber geändert, um Torskangerpoll was bedeutet, dass etwa die same. The Ort gehörte auf dem Bauernhof Våge (Vågsvåg) und die ersten Menschen lebten in Torskangerpollen wurde wahrscheinlich Keil `s Betriebe . Aufgrund der reichen Kabeljaufischerei was auf Kvalheimvika und Torskangerpollen, der Platz war sehr wichtig und hade viele Einnahmen für den Betrieb Våge.
Die Namen der Betriebe in Torskangerpollen wurde Gunnartunet, Abrahamsbruket, Josefgarden, Utigard, Jesperbruket,
Holsen, Solheim og Fredensberg. In neuerer Zeit gibt es Orte, die Namen auf Gravdal, Vollset, Kveldro, Pollen, Nyhagen, Slettevoll, Demmehaugen, Nydal, Våningsbakken, Sildehammeren, Øvrebø, Hagen, Sjølyst, Egilhavn og Furulund.
Myrestrand ist ein in einem eigenen Bauernhof liegt auf der östlichen Seite der Torskangerpollen und Myrstrand ist zu finden in den Büchern zurück zu 1563. Der Hof wurde gelöst von Kongegodset in 1873 für 1000 spesidaler, das war eine Menge Geld
zu diesem Zeitpunkt. Der hohe Preis wurde Rahmen der guten Fischerei dem Bauernhof hatten.

                                                                                                      

.
  

 
.
 

 
                                                     

                    Naust og Rorbuer           Boathouses and Shacks        Bootshäuser und Hütten.

 

 
. 
 
 
                                                                                               

     
                                                                       
                                                                       
                             
                                 Gravdal Skule    Gravdal School     Gravdal Schule 
 
Skulen i Torskangerpoll, Gravdal Skule vart bygd i 1907 og er soleis over 100 år gammal. Dette var skulehus for bygdene
Oppedal, Færestrand, Vågsvåg og Torskangerpoll heilt  til ny skule blei bygd i Vågsvåg i 1959. Det blir no jobba med å gjere
om det gamle skulehuset i Gravdal til ein arena for kultur- og historieformidling for området i og rundt Torskangerpoll. Målet er
at utstillinga og formidlinga ikkje bare skal gi informasjon om Torskangerpoll spesielt, men at den også skal kunne gi innblikk i
utviklinga av ei kystbygd generelt, i ein tidsepoke på 50 år det skjedde veldig mykje.
 
 
.
 
 
The school in Torskangerpoll, Gravdal School was built in 1907 and it is over 100 years old. This was Schoolhouse for villages Oppedal, Færestrand, Vågsvåg and Torskangerpoll to a new  and bigger school was built in Vågsvåg in 1959. There are
no people working on a project in the old school house in Gravdal  to do an arena for culture and history of the area in and around Torskangerpoll. The purpose is that the exhibition and dissemination not only will provide information about
Torskangerpoll specifically, but that it also will provide insight into the development of a coastal village in general, in
 a time-span of 50 years when it happened very much.
 
Die Schule in Torskangerpoll, Gravdal Schule wurde 1907 gebaut und es ist über 100 Jahre alt, war dies für Schulehouse
Dörfer Oppedal, Færestrand, Vågsvåg und Torskangerpoll bis dann eine neue, größere Schule erbaut wurde Vågsvåg im Jahr 1959. Es gibt keine Arbeit an einem Projekt in der alten Schule in Gravdal zu tun, eine Arena für Kultur und Geschichte der Region in und um Torskangerpoll. Das Ziel ist, dass die Ausstellung und die Verbreitung nicht nur Informationen über Torskangerpoll speziell, aber das wird es auch einen Einblick in die Entwicklung des Küsten-Dorf in der Regel in einem
Zeitraum von 50 Jahren, wenn es passiert sehr viel.
                                                                        
Vestro vart bygd med leiligheter for utleie til fiskelystne turistar. I starten var det og kafedrift i underetasjen på bygget og
man kunne og leie lokaler til arangemang osv. Stiftelsen Klokkergården kjøpte så Vestro i 1992. Måløykollektivet som også består av fleire familieheimar og hybler er eit tilbod til ungdom med rus og adferds problem.
 
          
Vestro was built with apartments for rent to fish intrepid tourists. In the beginning, there were also cafe operation in the cellar
of the building and you could rent the house to arangemang etc. Foundation Klokkergården bought Vestro in 1992. Måløy Kollektivet which also consists of several family homes and flats are an option for young people with drugs and behavioral problems.
 
Vestro wurde mit Wohnungen an Fisch unerschrockenen Touristen. Am Anfang gab es auch Kaffee in den Keller des
Gebäudes, und Sie können das Haus zu mieten arangemang usw. Stiftung Klokkergården gekauft Vestro im Jahr 1992.
Måløy Kollektivet, die auch aus mehreren Einfamilienhäusern und Wohnungen sind eine Option für junge Menschen mit
Drogen-und Verhaltensstörungen.
 
t12.gif (468 bytes)orskangerpoll i bilder
t12.gif (468 bytes)orskangerpoll in photos 
 
t12.gif (468 bytes)orskangerpoll in bilden
  .
 
 
.

 
 .
 

 

              
 

      
  
   
   

                                 
 
                                                                  
                                                  

 


                                                        
                                                 

                                                                                                                           

webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no