Heim  e - mail   Kvalheim nytt     Primstav  Linker  Stay
 
   
Vågsøy (øya)
Færestrand
Halnes
Halsør
Holvik
Kråkenes
Kvalheim
Måløy
Oppedal
Raudeberg
Refvik
Torskangerpoll
Vedvik
Vågsvåg

Vågsøy (fastl) 
Almenning
Angelshaug
Blålid
Brunsvik
Bryggja
Deknepollen
Evja
Falkevik

Hagevik
Hjartenes  

Kulen
Nave
Nygård
Osmundsvåg
Rimstad
Saltkjel
Skavøypoll
Sørpoll
Tennebø
Totland
Trollebø
Vemmelsvik
Verpeidet

Vågsøy (øyane)Gangsøy
Grindøy
Husevåg
Krabbestig

Ramsevik
Risøy
Skavøyna
Silda
Tytingvåg 

Severdigheter  Einevarden
Hendanes Fyr  
Kannesteinen
Klovningen
Kråkenes Fyr
Monumenter
Refvik sanden
Skongsnes Fyr
Skongsnes hellar
Ulvesund Fyr
Vågsberget

Fjelltopper    
Blåfjell
Brunsvikveten

Brurahornet
Børahornet

Evjehøgda
Gottroysa
Hanekammen
Hesten
Kammane
Kapellhornet
Kjeretoppane
Kletten fastl
Kletten
vågs
Kupefjellet
Maurstadnakken

Mehuken
Melnyken
Nakken fastl
Nakken vågs
Nibbefjellet
Nobba
Refvikhornet
Røyseheia
Skolma

Skongsnes
Stalbrekka
Storehornet
Synnevahornet
Såtetua
Tranberget
Vardhornet
Veten
 

   
Andre sider     
Vågsøy
Vågsøy info
Vågsøy linken
Kart by & bygd
Kart severdighet
Kart fjelltopper
Primstavkalender
Kvalheim Nytt

Gjestebok

 
 

     
 


  

  

 
   
   

 
ennebø 
er skule og idrettsenter  i Vågsøy og ligg mellom bygdene Degnepoll og Nygård. På Tennebø ligg Måløy Vidaregåande skule, Skavøypoll barneskule, Skavøypoll barnehage, Samfunnshallen, Nordfjordhallen og kunstgrasbana til Skavøypoll IL. Nede ved sjøkanten ligg det skipsverft, trelastlager, småbåthamn osv. Mens Måløy slit med lite tilrettelagde tomter er det Tennebø og Degnepoll som har opplevd den største nybygginga i Vågsøy. Det er bygd mange hus på flatene ovanfor riksveg 15 og vest for Måløy Vidaregåande Skule. Dei siste åra har det og blitt bygd mange nye hus på fjellknausane nede ved Skavøypollen.
Med nye butikkar/service bedrifter og storsenter i Degnepoll treng snart ikkje folket på fastlandet reise over brua til Måløy for å få utført daglegdagse ting.   
 
ennebø 
are schools and sports center in Vågsøy and is located between the villages Degnepoll and Nygård. On Tennebø is Måløy High School, Skavøypoll children school, Skavøypoll kindergarten, Community Hall, Nordfjord Hall and artificial grass field  to Skavøypoll IL. Down by the bay are the shipyards, lumber storage, small craft harbour etc. While Måløy have problem  with little prepared building sites are the villages  Tennebø and Degnepoll who have hade the largest new house building in Vågsøy. It is  many houses on the surface above the highway 15 and west of Måløy High School. In recent years have it been built  many new houses down by the creek Skavøypollen. With new shops / service companies and shopping centre in Degnepoll, There are soon no need for the people on the mainland to travel over the bridge to Måløy.
 
 
ennebø 
sind Schulen und Sport-Center in Vågsøy und befindet sich zwischen den Dörfern Nygård und Degnepoll. Am Tennebø ist Måløy High School, Skavøypoll KinderSchule, Skavøypoll Kindergarten , Community Hall, Nordfjord Halle und Kunstrasen Feld zu Skavøypoll IL. Von der Bucht sind die Werften, Bauholz Lagerung, Handwerk Hafen usw. Während Måløy Problem haben mit wenig vorbereitet Baustellen sind die Dörfer Tennebø und Degnepoll haben hade die größte neues Haus in Vågsøy. Es ist viele Häuser auf der Oberfläche über die Autobahn 15 und westlich von Måløy High School. In den letzten Jahren haben schon viele neue Häuser gebaut von der Bach Skavøypollen. Mit den neuen Geschäften / Dienstleistungsunternehmen und Einkaufszentrum in Degnepoll, gibt es bald keine Notwendigkeit für die Menschen auf dem Festland zu fahren über die Brücke nach Måløy.
                                                                                           
              
Garden Tennebø er nemnd i 1563 og var då 2 bruk og garden hette då Thendebø. Namnet Tennebø er samansatt av "tenne" som var eit gamalt fuglenamn og bø som var namnet på eit stykke mark. I 1866 vart det frå det eine bruket skilt ut eit småbruk. Av gardsnamn ved utskillinga rundt 1900 kan nennes Hatlevik, Tondermyra, Indrebø, Ospelund og Bjørkeli. 
   

 
  
 
 
The village Tennebø is mentioned in year 1563 and was then 2 farms and the name was written Thendebø. In 1866 it was split a small farm from one of the others farms. Farm names around year 1900 was Hatlevik, Tondermyra, Indrebø, Ospelund and Bjørkeli. 
Das Dorf Tennebø wird im Jahr 1563 und wurde dann 2 Betriebe und der Name wurde Thendebø. Im Jahre 1866 war es Split einem kleinen Bauernhof aus einem der anderen Betriebe. Bauernhof Namen um Jahr 1900 wurde Hatlevik, Tondermyra, Indrebø, Ospelund und Bjørkeli.


 


 

                                        
 
.

 
                     
                                        
                                                     
   
                   
                                                      
     
 


 
                                                        
         

                          
                                                       
           SKAVØYPOLL SKULE  
     
                                 
 
 Skavøypoll fekk eige skulehus i 1896. På 1940-50 talet var dette skulehuset blitt for lite og i 1954 fekk krinsen eit nytt skulebygg. Samtidig vart ungane frå bygdene på sørsida av Ulvesundet overførte til den nye skulen. Skulen har seinare blitt påbygd etter kvart som behovet har meldt seg. Ved sida av skulen ligg Skavøypoll barnehage som også er eigd av Vågsøy Kommune.    
 
   

Skavøypoll got its own school house in 1896. In 1940-50 this school house was too small, so in year 1954 it was built a new school house in the village. At the same time the children from the villages on the south side of the Ulvesund was transferred to the new school. The school has later been extended as the need has registered. Nearly wall in wall of the school is Skavøypoll kindergarten which is also owned by Vågsøy municipal.
                    
Skavøypoll hat seinen eigenen Schule im Jahre 1896. In diesem Schuljahr 1940/50 Haus war zu klein, so dass im Jahr 1954 wurde eine neue Schule im Dorf. Gleichzeitig wird den Kindern aus den Dörfern auf der Südseite des Ulvesund wurde auf die neue Schule. Die Schule wurde später erweitert, wie die Notwendigkeit registriert hat. Fast Wand in Wand  der Schule ist Skavøypoll Kindergarten, die auch im Besitz von kommunalen Vågsøy.


                                           

 

MÅLØY VIDAREGÅANDE
SKULE

 
     
                                   
 
Måløy Vidaregåande Skule ligg omtrent vegg i vegg med dei to hallane på Tennebø. Forutan studiespesialisering har skulen  undervisning i mange forskjellige yrkesrettningar, denne skulen hadde faktisk 50 års jubileum i 2003.
I 2005 vart ein ny Maritim Fagskule tatt i bruk på Tennebø, denne skulen har også navigasjonssimulator og kommunikasjonsrom. Her er også eit sikkerheitsenter med vekt på sjøredning og brannvern.
 

 

        

 
 Måløy High School is located about wall to wall with the two halls, Nordfjordhallen and Samfhunshallen on Tennebø. Apart from the study specialization have the school teaching in many different choice of career, this school had 50 years anniversary in 2003. In 2005 was a new Maritime Schools adopted on Tennebø, this school has also navigation simulator and communikasjonsrom. There is also a security center with emphasis on sea rescue and fire protection. Måløy High School befindet sich ca. Wand zu Wand mit den beiden halle, Nordfjordhallen und Samfhunshallen auf Tennebø. Abgesehen von der Studie Spezialisierung haben die Schule den Unterricht in vielen verschiedenen Berufswahl, dieser Schule waren 50-jährige Jubiläum im Jahr 2003. Im Jahr 2005 wurde eine neue Maritime Schulen, die am Tennebø, diese Schule hat auch Navigations-Simulator und communikasjonsrom. Es ist auch ein Sicherheits-Center mit Schwerpunkt auf Seerettung und Brandschutz.
 
  
                                                       
            NORDFJORDHALLEN  
      
  

Nordfjordhallen vart offisielt opna i 2003. Saman med Samfunshallen er desse to Vågsøy sine storstover innan kultur og idrett. I hallen er det ei fotballbane på 64 x 40 meter, der er også ein klatrevegg, i kjellaren er det og ei skytebane. I fleirbrukshallen er det tilrettelagt for handball, volleyball og andre lagidrettar. Samfhunshallen som ligg vegg i vegg med Nordfjordhallen er blitt oppussa og har blant anna  fått nye stoler, lyd og lysanlegg, denne hallen blir brukt til konsertar, teater, dans osv. 
 
  
  
Nordfjordhallen was officially opened in 2003. Innside the hall there is a football field in 64 x 40 m, there is also a climbing wall. In the basement is there a shooting range. In multi-use hall, it is adapted for handball, volleyball and other team sports. Samfhunshallen which is wall to wall with Nordfjordhallen have been renovated and has been including new chairs and also new sound and lighting system, this hall is used for concerts, theater, dance, etc.
 
                                                   
 
Nordfjordhallen wurde offiziell öffnen im Jahr 2003. Innside der Halle gibt es einen Fußballplatz in 64 x 40 m, gibt es auch eine Kletterwand. Im Untergeschoss gibt es einen Schießstand. In Multi-Use-Halle, ist es für Handball, Volleyball und andere Mannschaftssportarten. Samfhunshallen die Wand zu Wand mit Nordfjordhallen sind renoviert worden und wurde mit neuen Stühlen und auch neue Ton-und Beleuchtungssystem, dieser Halle wird für Konzerte, Theater, Tanz, etc.
  

 

  

  
                                
 

                           


                                   


                               
                                               

   

           
 
     
webmaster     
        Ragnar Myre            
       Telef. 91 86 89 54          
    Mail :
rmyre@vivest.no